Artikelen uit de 78ste jaargang 2023  VRIJE RUIMTE nr. 12              16 september 2023

Mystiek…(deel 1)


Hier in het Westland hoor je vaak mensen zeggen dat ze nogal nuchter en praktisch zijn. Van ‘zweverigheid’ houden we hier niet. Dus kom ons niet aan met mystiek en met mystici, want daar moeten we niets van hebben. Nu is de aardigheid dat hoe meer je van tevoren tegen iets afzet, des te meer kun je ervan leren. Dus ik waag het er op om met een langer artikel over Mystiek bij u te komen, in dat nuchtere -jawel-Westland. Want ik denk dat we er iets van kunnen leren. Deze editie het eerste deel. Wat is mystiek?


Allereerst dit. Mensen kunnen ervaren dat er een (persoonlijke) godheid is of een hoger beginsel die zin kan geven aan hun leven. Het afstemmen van de eigen leefwijze op die godheid wordt “spiritualiteit” genoemd.  Spiritualiteit is iets persoonlijks, maar heeft ook een sociale dimensie, omdat ze medebepalend is voor de manier waarop iemand in de wereld staat en zich opstelt tegenover de medemens.  Mystiek behoort tot het uitgestrekte en pluriforme domein van de spiritualiteit.

De hevigheid van het verlangen naar God en de hevigheid van de godservaring maken spiritualiteit tot mystiek.

Kennis over de mystiek van vroeger is mogelijk doordat veel mystici hun ervaringen hebben neergeschreven of door anderen hebben laten optekenen en doordat zij vaak bewonderaars of volgelingen hebben gehad. De mystiek beleefde in West-Europa vooral tijdens de late Middeleeuwen een grote bloei en voornamelijk religieuzen hielden zich ermee bezig. Als we op zoek gaan naar de eerste mystieke ervaring in het christendom, dan komen we terecht bij Jezus Christus. Van groot belang is de zogenoemde Abba (Vader) ervaring van Jezus meteen na zijn doop: Marcus 1: 9-11).

Enkele elementen uit deze passage hebben ontelbare keren een rol gespeeld in de godsdienstige beleving en verbeelding van de navolgers van Christus. Allereerst is er sprake van een persoonlijke relatie russen God en mensen, hier als ouder en kind. Op de tweede plaats is er de werking van de Geest.  Op de derde plaats is er sprake van de hemel, blijkbaar als verblijfplaats van God. Op de vierde plaats is er het visioen (bovennatuurlijke waarneming) als voertuig van de mystieke ervaring. Vooral de visioenen die dus van oudsher verbonden waren aan de christelijke mystiek, hebben in later tijd de mystiek ook ongeloofwaardig gemaakt. Ook toen al de waarschuwing tegen valse visioenen 2 Korintiers 11: 14.

Achterdocht

In de loop van de geschiedenis zijn mystici met hun visioenen nauwlettend gadegeslagen door de hoeders van de kerkelijke leer. Slechts aan degenen die deze leer niet aantastten, werd gelegenheid gegeven van hun ervaringen verslag te doen. Veel mystici verwoordden hun ervaring van Gods nabijheid als een zielsvereniging met God. Als plek van ontmoeting wordt in mystieke geschriften gewoonlijk het hart genoemd: in de christelijke traditie is dit de plaats waar God graag verblijft. Ook de hemel wordt vaak genoemd als de verblijfplaats van God, maar hemel en hart kunnen blijkbaar goed samengaan.  Volgens kerkvader Augustinus moeten we de hemel niet ergens hoog in de lucht zoeken, maar in de harten van mensen. Ook Thomas a Kempis, mysticus en 15e eeuws schrijver zegt in zijn “Navolging van Christus”: “Ik zoek een zuiver hart, daar is de plaats waar ik wil rusten” en vervolgens geeft hij een beschrijving van een maaltijd die voorbereid wordt, maar eigenlijk kan een mens zich nooit zo voorbereiden dat het echt in orde is. Mystici hebben nogal eens de verdenking van krankzinnigheid of hoogmoed op zich geladen. Paus Benedictus XII bepaalde in 1336 dat de gelukzalige aanschouwing van God (het zgn. Visio Dei beatifica) voor de ziel pas mogelijk is na de aardse dood.


Al werden mystieke auteurs met enige achterdocht bejegend, toch hebben zij meermalen nieuwe wegen aangewezen en ook het kerkelijk leergezag verstomd doen staan. Boeiend zijn nog altijd de visioenen van de Duitse benedictines Hildegard von Bingen (1098-1179) in haar boek Scivias (Ken de wegen)


Elk visioen heeft een deel van de wereldgeschiedenis tot onderwerp. Paus Eugenius III kreeg haar werk in handen in 1147 tijdens een verblijf te Trier. De kerkvorst was verrukt evenals Bernardus van Clairvaux, niet bepaald een lichtzinnige vernieuwer. Hij vond dat dit licht niet onder de korenmaat mocht blijven, en weldra schreef de paus aan Hildegard een brief waarin hij haar aanspoorde om door te gaan met het uitwerken van haar visioenen. Ook werd ze bevorderd tot abdis van de abdij Bingen aan de Rijn. Sindsdien, maar ook zeker door haar muzikale, medische en pastorale kwaliteiten genoot zij faam als een van de begaafdste en geleerdste vrouwen van de christenheid. In Nederland zou er zelfs een dorp naar haar vernoemd zijn, Hillegersberg, nu een wijk in Rotterdam.


Ds. Neeltje Reijnders

SAMENWERKINGSVERBAND VRIJZINNIG WESTLAND

VRIJZINNIGHEID ALS NIEUW SPOOR Streekavond 15 november

Op woensdag 15 november aanstaande om 20.00 uur wordt de halfjaarlijkse streekavond van Vrijzinnig Westland georganiseerd in de Oude Kerk in Naaldwijk. In eerdere Vrije Ruimtes heeft u kunnen lezen over de (promotie)video die is opgenomen door de vier VVP afdelingen over wat vrijzinnigheid in het Westland van vandaag betekent. Tijdens deze streekavond zullen we de opname met elkaar bekijken. Ook wordt de korte documentaire ‘Van Kroeg tot Kerk’ afgespeeld, over het ontstaan van de vrijzinnigheid aan het begin van de 20ste eeuw. Dat geeft ongetwijfeld voldoende input voor een goed gesprek tijdens de koffie. Leden en geïnteresseerden zijn van harte welkom om deze avond bij te wonen!

Naaldwijk Oude Kerk Wilhelminaplein

KERKDIENSTEN

U bent welkom in de kerk. De diensten zijn ook digitaal te volgen:

vanuit de Oude Kerk: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10283.

vanuit de Ontmoetingskerk: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10201


Zondag    24 september

10.00 uur ds Neeltje Reijnders

19.00 uur Preek van de Leek, Carolien Lubberhuizen, “Gedeelde Oogst, Verbonden Verhalen” (zie Westland Ontmoet)


Zondag    1 oktober

10.00 uur pastor Geke den Otter, Amsterdam

19.00 uur Vesper, ds. Magda Hazeleger


Zondag    8 oktober

10.00 uur ds Paul Saraber, Brie; Avondmaal; er is Kinderkring

19.00 uur zie Ontmoetingskerk


Ontmoetingskerk

Zondag     24 september

10.00 uur ds Magda Hazeleger, doopdienst

Zondag     1 oktober

10.00 uur ds Jaap Huttenga, Gouda    

Zondag     8 oktober

10.00 uur ds Sietske v.d. Hoek,

Avondmaal

19.00 uur Commissie Bijzondere

Diensten, ds Dick Steenks (zie verderop in deze Vrije Ruimte)

ADRESSEN

Predikant: ds Neeltje Reijnders, tel. 0174-769006; neeltje.reijnders @oudekerk-naaldwijk.nl.

Maandag – Vrijdag spreekuur van 9.00-10.00 uur; daarbuiten bereikbaar op afspraak en voor dringende zaken.

Contactpersoon:Evert van Malkenhorst - tel. 06-83988152

Scriba kerkenraad:  Dhr. Evert van Malkenhorst, Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk

e-mailadres: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl  

Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl

Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verton, Kerkstraat 27, 2671 HC  Naaldwijk, tel. 625899, emailadres: bureau@oudekerk-naaldwijk.nl.

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk

Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96.

diaconie@oudekerk-naaldwijk.nl

Per 01-01-2021 is het rekeningnummer voor het restauratiefonds: NL11RABO0373725337.

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Naaldwijk

voorzitter: Willem Jan Boerema, 06-34431674;

Secretaris: VVP@oudekerk-naaldwijk.nl;

Bank: NL52 RABO 03436 68 858  

BIJ DE KERKDIENSTEN

24 september Preek van de leek

Antropologe Carolien Lubberhuizen zondagavond

In de week van Westland Ontmoet in de Oude Kerk mogen we weer een spreker begroeten voor de gewaardeerde Preek van de Leek, te weten antropologe Carolien Lubberhuizen. In deze week zal er een tentoonstelling zijn van arbeidsmigranten en hun oogstrituelen en de Preek van de Leek zal daarbij aansluiten. Een buitengewoon actueel en waardevol onderwerp. Zelf schrijft zij er over:

“Hoe kunnen we het harde werk onder onzekere omstandigheden in de Westlandse glastuinbouw vieren, zegenen en erkennen? Velen zullen zich de jaarlijkse feesten en rituelen, zoals de druivenfeesten, herinneren. Hoewel deze nog steeds van groot belang zijn voor het Westlandse erfgoed, is de glastuinbouw grootschaliger dan ooit en verbonden met mensen en plaatsen in heel Europa. Veel van deze rituelen, waaronder deze druivenfeesten, zijn inmiddels verdwenen. Waar vroeger bijna elke Westlander hielp met het kistjes papieren’ of met het oogsten van tomaten, wordt dit productiewerk tegenwoordig gedaan door nieuwkomers uit centraal- en oost-Europa. Welke nieuwe verhalen en rituelen ontstaan in de multiculturele wereld van de Westlandse kassen, en wat voegen deze aan waarde toe voor het bestaande verhaal over het Westlandse tuinbouwerfgoed?”

Carolien Lubberhuizen is onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en curator van de tentoonstelling ‘Gedeelde Oogst, Verbonden Verhalen’, die tegelijkertijd in het koor van de Oude Kerk te zien is. De foto’s van de tentoonstelling zijn gemaakt door verschillende arbeidsmigranten die momenteel wonen en werken in Westland. Ze beelden belangrijke momenten of rituelen uit hun dagelijks werk af. De preek van de leek start een dialoog over het belang van een open ontvangst en nieuwsgierigheid naar deze nieuwkomers, die verschillende, vaak onzichtbare, verhalen over samenwerken en samenleven in een tuinbouw regio met zich meebrengen.


Bijzondere dienst 8 oktober 19.00 uur - Oude Kerk

Tijdens de zomervakantie was dominee Dick Steenks in Assisi. Hier raakte hij onder de indruk van de verhalen over Franciscus van Assisi. Een heilige die veel invloed heeft gehad op christenen.

Franciscus stond bekend om zijn liefde voor de armen, maar ook voor de dieren en planten. In deze bijzondere dienst laat dominee Dick Steenks ons teksten horen die Franciscus schreef rond het thema: Maak mij een instrument van Uw vrede.

Het koor Living Words uit Valkenburg zal deze dienst omlijsten met hun zang, hierbij worden ze begeleid door hun eigen band. Beluistert u vast de onderstaande link en wordt enthousiast door hun optreden!

https://youtu.be/qHUXdosMjgU

Dick Steenks zal bij velen van u bekend zijn omdat hij opgegroeid is in Naaldwijk en lid was van De Kandelaar. Hij is in diverse gemeenten voorganger geweest en is momenteel werkzaam in Dordrecht, waar hij Kees Streefkerk heeft opgevolgd.

Wij kijken uit naar uw komst op zondag 8 oktober om 19.00 uur in de Oude Kerk!


Commissie bijzondere diensten van de Ontmoetingskerk, Greet Pothoven, Heleen v.d. Lans en Mariëlle v.d. Wel


In memoriam

Ab Boekestein-van Olst

Op vrijdag 25 augustus namen we afscheid van Ab(eltje) Boekestein-van Olst in crematorium Eykelenburg in Rijswijk. Het afscheid vond in kleine kring plaats en in de toespraken van haar dierbaren werd Ab liefdevol gememoreerd. Ondergetekende las de bekende Bijbeltekst over de liefde, I Korintiers 13.

Ze was een markante vrouw met grote kwaliteiten. Ze was een lezer, een denker, ze genoot van kunst en door alles heen merkte je ook haar verteltalent. Ze kon levendig vertellen over haar jeugd, over Steenwijk, bezoeken aan haar grootouders daar.  

Terugdenkend en vertellend over vroeger kwamen de mensen in herinnering die goed voor haar waren. Daarin voelde ze zich geborgen en ik denk dat een basis in haar bestaan was. Ze vond die basis ook in haar geloof. Niet zozeer in vrome woorden en een hoog en verheven Godsbeeld. Daar was ze te vrijzinnig voor. Maar juist in het praktische christendom. Met belangstelling voor anderen, geïnteresseerd in mensen. Dol op haar kleinkinderen. En ook van aanpakken weten, in allerlei commissies van de kerk en bij van alles betrokken, van de diaconie tot de jeugdclub, de bazar en het kerstfeest voor ouderen. Liefde doen.


Ze heeft ook moeilijke tijden gekend. Een antwoord op de vraag ‘waarom’ is er niet en kan ook niemand geven.

Het is wat je noemt een spiegel van raadselen en dat is en blijft moeilijk te verteren. Je mag er alleen op hopen dat je ondanks alles jezelf en elkaar vast houdt. En dat je weet dat ook God je vasthoudt. Dat is helemaal niet vanzelfsprekend om dat voor waar te blijven houden. Maar toch was dat wat Ab wel durfde te blijven geloven. Iets wat ongelofelijk krachtig van haar was.

Geloven dat ze gekend was ook in die moeilijke tijden. Een Liefde die boven de grenzen van het leven uit gaat.

We willen alle mensen die verdrietig zijn om haar overlijden alle sterkte wensen en de ervaring van Gods troostende nabijheid.

Ds. Neeltje Reijnders

UIT DE GEMEENTE

Contact
Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven, neem dan contact op met ds. Neeltje Reijnders, Zuideinde 20 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 (of neeltje.reijnders@oudekerk-naaldwijk.nl.


Verjaardagen

Op 29-sep Mevr. C. Molenaar-van der Ende Verdilaan 57, 2671VA NAALDWIJK 93 jaar.

Op 12-okt Mevr. J.C. Maat-Poleij Appelstraat 4, 2671LC NAALDWIJK 80 jaar: Op 15-okt Dhr. A.N. de Jong Valkehorst 33, 2675WD HONSELERSDIJK 82 jaar.

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.


GIFTEN

Voor het College van Kerkrentmeesters via mevr. P. Knoppert € 10,00.

Hartelijk dank voor deze gift.

KINDERKRING

Tijdens de Startzondag/Jubileumviering van ds. Reijnders op 10 september jl zijn de kinderen van de Kinderkring actief bezig geweest. Ze hebben gewerkt aan een creatief cadeau voor ds. Reijnders waar ze letterlijk hun voetstappen voor hebben gebruikt. Aan het eind van de kerkdienst hebben de kinderen dit aan de dominee overhandigd om haar te feliciteren met haar 30 jaar ambtsjubileum. Vervolgens hebben we met elkaar genoten van de lunch in het koor van de kerk

Daarna gingen de kinderen – ook weer letterlijk - op weg naar het licht want de zon scheen in haar volle glorie tijdens de speurtocht door het centrum van Naaldwijk. Verschillende historische en mooie plekken, zoals de pastorie, de waterpomp op het plein en het Heilige Geesthofje werden gepasseerd. Natuurlijk mocht een ijsje op deze mooie dag niet ontbreken en tot slot werd een plaatje geschoten bij de altijd prachtige hortensia’s in de kerktuin.


Namens de leiding,

Marlies Zwemstra

WESTLAND ONTMOET IN DE OUDE KERK

Westland Ontmoet duurt dit jaar van 21 tot en met 30 september,

…begint op donderdag 21 september met professor Theo van Tilburg. ‘Waarom helpt een potje bingo niet tegen eenzaamheid?’ vraagt hij zich hardop af.

….en wordt afgesloten op zaterdag 30 september, met een middag vol muziek, gezelligheid en een heuse bakwedstrijd.

Van zondag 24 september tot en met zaterdag 30 september vinden in de Oude Kerk een week lang activiteiten plaats: muziek, film, ontmoeting, toneel, preek van de leek, schilderen, meditatie, bingo, spelletjes, bakwedstrijd.

Deelname aan bijna alle activiteiten is gratis tenzij anders aangegeven. Voor enkele is aanmelding nodig.

In de kerk staan kramen van Westland Ontmoet, Boeregoed en de Wereldwinkel.

Het volledige programma is te vinden op de website www.WOINDEOK.nl .


Het programma

Donderdag 21 september  

17.00 –  19.30 |  start Westland Ontmoet met professor van Tilburg


Zondag 24 september

19.00 - 20.00  | preek van de leek “gedeelde oogst, verbonden verhalen”: traditie, rituelen en migratie in de Westlandse tuinbouw


Maandag 25 september

14.00 – 16.00 | maak kennis met Carma. Leven met en na kanker. Programma met informatie, kooroptreden en een adem- en ontspanningsles.

19.30 – 22.30  | dammen voor beginners en gevorderden. Loop binnen, kijk of probeer ook eens.


Dinsdag 26 september

10.00 – 12.00 | schilderen met Neeltje en Koertje. Dominee Reijnders schrijft een boek. Help haar dat illustreren. Aanmelden: 0174 769006 of woindeok@gmail.com.

14.00 – 16.00 | creatief met Iris. Creatief aan de slag met naald, draad, stof en nog veel meer.

19.00 – 20.30 |  Puur! Orkest. Optreden van een Westlands orkest dat bestaat uit musici met een verstandelijke beperking.


Woensdag 27 september

10.00 – 12.00  | oogcafé. Ontmoeting van mensen met een visuele beperking. De organist en de archivaris komen ook, om te spelen en te vertellen.

15.00 – 20.30  | cultuurfestival. Muziek, spoken word, beeldend vormen, orgel, , silent disco, gedichten en drama. Voor kinderen van 15.00 – 17.00 uur, voor die geen kind meer zijn vanaf 18.00 uur. Hapje, drankje en muziekje van 17.00 – 18.00 uur.


Donderdag 28 september

10.00 - 12.00  | samen kranten lezen met een ervaren journaliste. Kranten bekijken, lezen en beter leren begrijpen.

14.30 – 16.30 | spellen en spelletjes. Rummikub, mikado, sjoelen, klaverjassen of bridge, koersbal of spijker slaan?

20.00 – 21.30  | meditatie. Mediteren aan de hand van teksten van de mystica Teresa van Avila (1515-1582) .


Vrijdag 29 september

9.30 - 12.00 | wandelen. Wandel mee naar Boeregoed. Vertrek- en eindpunt: Kerkstraat 27 in Naaldwijk.  Aanmelden via woindeok@gmail.com.

10.00 – 11.30  | muziek op schoot voor peuters (2 – 4 jaar). Spelen, zingen, bewegen en verhalen horen. Samen met papa, mama, opa of oma.

14.00 – 16.00  | bingo. Aanmelden via 06 29 04 00 29 of woindeok@gmail.com  

18.00 – 19.30 |  where are you adam? Film over het leven van monniken  op athos. Tijdens de vertoning krijgen bezoekers een sobere maaltijd. Aanmelding (€ 6,-) : https://www.ticketkantoor.nl/shop/whereareyouadam


Zaterdag 30 september

14.00 - 16.00  | afsluiting Westland Ontmoet met muziek en bakwedstrijd.

Kom gezellig langs voor een drankje met een koekje en een Westlandse Ontmoeting!

Meedoen aan de bakwedstrijd (kinderen en volwassenen)? Meld je aan: 06 29 04 00 29 of woindeok@gmail.com.

CURIOSAMARKT & PUBQUIZ

Vorige week hielden we in ons Kerkgebouw weer onze jaarlijkse Curiosamarkt. Alweer voor het 45e jaar organiseerden we een verloting, rommelmarkt en diverse andere activiteiten. Het doel is, naast een gezellige dag, uiteraard geld ophalen voor het onderhoud van ons Kerkgebouw. En een gezellige dag was het! Net als vorig jaar hebben we ons beperkt tot één dag, die samenviel met Open Monumentendag. Aan het einde van de dag konden we een opbrengst van ruim 18.000 euro bekendmaken. Ondanks de iets lagere verkoop van de loterij, alsnog een vergelijkbaar bedrag als in het vorige jaar, mede omdat we dit jaar ook een pubquiz organiseerden.

Uitslag Loterij:

1e prijs – 1014

2e prijs – 3911

3e prijs – 0421

4e prijs – 2714

5e prijs – 0739

6e prijs – 1715

7e prijs – 3657

8e prijs – 4742

9e prijs – 4847

10e prijs – 0284

En afgelopen weekend was de tweede pubquiz. Wederom een volle kerk, met ditmaal 12 teams die hun best deden om acht ronden met zeer diverse vragen te beantwoorden. Op basis van de reacties van de deelnemers zien we voldoende redenen om dit volgend jaar weer te organiseren!

Tot slot is inmiddels ook de trekking van de loterij verricht door Notaris Franke, hieronder de winnende lotnummers. Met de prijswinnaars zal komende week contact worden opgenomen voor de overhandiging van de prijzen.

Bezinning ● beleving ● Verdieping

Maandag 25 september: Bijbelen uit de kunst

Met de groep die ook wel ‘Bijbelen’ heet, gaan we dit jaar met ‘Bijbelverhalen in beeld’ aan de slag. Praktisch, door zelf aan de slag te gaan, of educatief door het Bijbelverhaal naast een kunstwerk te leggen. Met elkaar zie je meer en kom je op een verrassende manier in contact met de bijbel. Deze avonden zijn altijd op de laatste maandag van de maand en worden telkens door een andere predikant geleid. Iedere predikant doet dit op haar eigen manier.

De eerste keer – op maandag 25 september – heeft Neeltje Reijnders de leiding. We beginnen dan om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk. Opgeven en voorkennis zijn niet nodig.

Volgende bijeenkomsten: 27 november, 29 januari, 26 februari, 25 maart en 29 april.


Woensdag 11 oktober: De brede en de smalle weg

‘De brede en de smalle weg’ is bekend geworden door de prent van Charlotte Reihlen. Deze Duitse leefde in de 19e eeuw en behoorde tot de Lutherse kerk. De prent is gebaseerd op een verhaal uit de Bergrede. In Mattheus 7 staat onder meer:

“Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leidt naar de ondergang.Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.”

De afbeelding van de brede en de smalle weg paste in het wereldbeeld dat ouderen onder ons nog hebben meegemaakt. Popmuziek, de kermis, de bioscoop: dat waren zaken van de brede weg. Dat was werelds, daar bleef je bij weg. De brede weg leidde naar het verderf, de smalle weg bracht redding. Dit beeld begon later te wringen. Hoe kijken wij nu naar de afbeelding van de brede en de smalle weg. Heeft het ons nog iets te zeggen?

We komen 11 oktober om 20.00 uur in de Herberg van de Oude Kerk bij elkaar en Neeltje Reijnders heeft deze avond de leiding. De tweede vindt plaats op woensdag 25 oktober

HERFSTVAKANTIE DS. REIJNDERS

Van maandag 2 oktober tot en met zondag 8 oktober ben ik niet in de gemeente werkzaam vanwege herfstvakantie.

Ds. Neeltje Reijnders


ORGELCONCERT 'EUROPESE TOUR' 7 oktober

Het prachtige orgel in de Oude Kerk heeft de laatste jaren door allerlei oorzaken niet vaak in een orgelconcert geklonken. De nieuwe cantor-organist Niels de Klerk brengt daarin graag verandering. Op 7 oktober om 20.00 uur klinkt het orgelconcert met als thema 'Europese Tour'.

In het programma klinkt afwisselende muziek van componisten uit 3 landen: Duitsland, Engeland en Frankrijk. Elk blokje muziek uit een bepaald land wordt toegelicht en uitgelegd. Daarbij is het orgel van alle kanten te horen: er klinkt Bach, maar bijvoorbeeld ook Widor en Duruflé. Van harte welkom!


INTERVIEW NEELTJE REIJNDERS

Op de site van VVP Nederland is een leuk interview te vinden met onze dominee Neeltje Reijnders. Het interview vindt u hier: https://vrijzinnig.nl/2023/09/12/het-is-de-intentie-die-voor-mij-telt/


HALFJAARLIJKSE STREEKAVOND VVP

Informatie over de halfjaarlijkse VVP streekavond op 15 november vindt u op blz. 2 in deze Vrije Ruimte.


FIETSEN

De afgelopen tijd zijn er flink wat vluchtelingen in het Westland komen wonen. De behoefte aan fietsen is daardoor weer toegenomen. Er is voornamelijk een tekort aan kinder- en (kleine) damesfietsen. Hebt u nog zo’n fiets staan en mag die weg? Bel met Vluchtelingenwerk: 0174 442120.

STATENBIJBEL GESCHONKEN AAN DE OUDE KERK

Op 1 maart 2023 ontving de scriba van de Oude Kerk een mail van de heer A. van der Graaf uit Raalte. Hij meldde dat zijn familie in het bezit is van een Statenbijbel. Volgens een ingeplakte brief geschreven in 1988 is de Bijbel afkomstig uit de kerk van Naaldwijk.

Er wordt in de brief verder gemeld dat de kerk wordt verbouwd en vervolgens wordt er ook een nieuwe Bijbel aangeschaft. Het oude exemplaar wordt daarna geschonken aan Arie Lock. De Bijbel is uit het jaar 1700. In de mail aan de scriba wordt wel gemeld dat de Bijbel beschadigd is. Ondergetekende kreeg het verzoek om na te gaan of er in het archief iets meer bekend was over de verbouwing van de kerk en de persoon Arie Lock. Na enig zoekwerk is gevonden dat Arie Lock op 24 oktober 1827 in Naaldwijk is geboren en op 27 oktob