Artikelen uit de 79ste jaargang 2024  VRIJE RUIMTE nr. 9                             4 juli 2024

De eerste Christenen  (n.a.v. Handelingen 11:26)


AI in Handelingen 11 lezen we over de gebeurtenissen in Antiochië, waar de volgelingen van Jezus voor het eerst “Christenen” werden genoemd. Deze term markeerde een belangrijk moment in de vroege kerkgeschiedenis. Het woord ‘Christen’ is oorspronkelijk geen zelfaanduiding van de volgelingen van Jezus geweest. Ze noemden zichzelf ‘Leerlingen’ en ‘mensen van de weg’. De benaming Christen is dan ook vooral door buitenstaanders gebruikt. De term betekent letterlijk “mensen van Christus.” Het had eerst een negatieve bijklank, later werd het een geuzennaam een eretitel, maar ook een identiteit die hen onderscheidde van anderen.


Aan het woord ‘Christen’ in de Nederlandse bijbelvertalingen ligt het Griekse woordchristianosten grondslag.  In de drie vindplaatsen: Handelingen 11:26, Handelingen 26:28 en 1 Petrus 4:16, is dat het geval.  Hoewel wij het er niet meer in horen, zou men die benaming kunnen opvatten als aanduiding voor ‘partijganger van Christus’. In dat geval heeft het een negatieve connotatie en zelfs een ondertoon van spot, zoals dat toen ook het geval was bij aanduidingen als ‘Nazarener’ en ‘Herodiaan’. Een spotnaam dus, want die Christenen deden niet mee met de leuke dingen van het leven, dat viel ook op. Offerfeesten met lekker eten en drinken meden ze, en ook dat ze niet naar de voorstellingen in het amfitheater gingen. Zo kun je dus ook opvallen als christen, namelijk doordat je dingen niet doet.


De vroege christenen in Antiochië vormden een gemeen-schap. Ze kwamen samen, deelden hun geloof en onder-steunden elkaar. Als hedendaagse christenen kunnen we leren van hun gemeenschapszin. Immers: er waren zeker grote verschillen tussen de joodse en de hellenistische gelovigen, denk alleen maar aan het wel of niet besneden zijn. Maar zij stonden bekend vanwege hun eenheid. Dat viel op. 

De eerste christenen kregen die naam omdat ze zich onderscheidden en opvielen door hun gedrag. Ze leefden het evangelie, wat immers nog niet geschreven was. Er was geen evangelie van Matteüs, Marcus, Johannes en Lucas. 

Laten we eens nadenken over wat dit voor ons kan betekenen. Als Christenen dragen we de naam van Christus. Dit gaat verder dan alleen een religieuze titel; het is een levensstijl. We worden opgeroepen om Zijn liefde, genade en waarheid uit te dragen. 

We kunnen ook een voorbeeld nemen aan de gemeente in Antiochië. Ondanks de verschillen waren zij één in Christus. Zij vielen op vooral door het samen delen wat ze deden, het vieren van het ritueel van brood en wijn.

Voor ons kan het ook betekenen dat we niet enkel ‘integreren’ in de samenleving maar tegelijk rustig en vastberaden ‘niet-meedoen’ met de samenleving. De kracht van participeren én de kracht van anders ageren, vanuit het beste van de eigen traditie. Het is de weg van christenen én van alle mensen die sociaal-humaan willen leven en samenleven.

“Christenen wonen in hun eigen vaderland, maar als vreemde-ling; zij kwijten zich van hun burgerplichten en verdragen als vreemdeling alles.

Ieder vreemd land is hun vaderland en ieder vaderland is een vreemd land.

Christenen zijn in de wereld maar niet van de wereld."

(Een gezegde uit de Brief aan Diognetos, ongeveer 150 na Christus).

Ds. Martine Wassenaar

Het fresco van het breken van het brood is te zien in de

Catacombe van Priscilla, in Rome. Dat was in gebruik in tweedetot vijfde eeuw na Christus.

De Catacombe van Priscilla is een van de catacomben-

complexen in de Italiaanse stad Rome.

De Catacombe van Priscilla staat bekend om de goed bewaard gebleven fresco's met Bijbelse taferelen.

De naam is waarschijnlijk afgeleid van de naam van de vrouw die het land schonk voor de aanleg van het grafgebied, of van de stichter ervan.

SAMENWERKINGSVERBAND VRIJZINNIG WESTLAND

AAN DE LEZERS VAN VRIJE RUIMTE

Zoals reeds eerder gemeld in dit Kerkblad is in de jaarvergadering van Vrije Ruimte de wens uitgesproken om in de toekomst de verspreiding van de Vrije Ruimte ook digitaal mogelijk te maken.  Dit houdt in dat u als lezer de Vrije Ruimte per e-mail kunt ontvangen.

Voordeel van deze verspreiding is dat we bijvoorbeeld geen dure (porti)kosten meer hoeven te maken en zo onze Vrije Ruimte ook voor de toekomst betaalbaar kunnen houden. De afgelopen jaren zijn de kosten voor het maken en versturen van het Kerkblad sowieso flink gestegen….

Daarom vragen wij u nogmaals om in de zomer aan uw Kerkenraad door te geven of u het blad voortaan digitaal (per e-mail) of toch nog als papieren versie wilt ontvangen. Zou u in de komende tijd uw wens met onderstaand strookje willen doorgeven? Als u voor digitaal kiest, dan ook graag uw e-mailadres doorgeven!  

De planning is om dan begin volgende jaar met de digitale verzending te starten.


Alvast bedankt voor uw reacties,

Namens het bestuur, Jaap van Helden


WAT IS VRIJZINNIGHEID?

Als u ‘Vrijzinnigheid’ op het internet googelt, dan vindt u: “een tolerante houding waarbij vrijheid van mening en zingeving centraal staan”.


De website van de landelijke Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) zegt: “Vrijzinnigheid is een persoonlijke manier van geloven, die geworteld is in het christendom. Vrijzinnig geloven kenmerkt zich door een vrije en kritische omgang met de Bijbel en de christelijke traditie; ‘kritisch’ want zowel Bijbel als tradities zijn gevormd binnen een bepaalde context, en ‘vrij’ omdat iedere generatie haar eigen vertaling moet maken. Vrijzinnigheid is open naar de cultuur en gericht op menselijkheid.”


De vrijzinnigheid in Westland is al (ruim) 100 jaar levend. Destijds zijn de Verenigingen van Vrijzinnige Protestanten (toen onder de noemer Vrijzinnige Hervormden) in Honselersdijk, Maasdijk, ’s-Gravenzande, Naaldwijk, De Lier en Hoek van Holland opgericht als tegenhanger van de Orthodoxie in de toenmalige plaatselijke Nederlands Hervormde Kerk. 


Mede doordat er rondom de recente en aankomende jubileumvieringen in Westland veel aandacht is voor de vrijzinnige verenigingen merken wij dat er ook meer gesproken wordt over wat vrijzinnigheid nu eigenlijk inhoudt en blijkt dat er nog wel wat onduidelijkheid over bestaat. Zo zijn Honselersdijk en Maasdijk kerkhoudende verenigingen in tegenstelling tot VVP Naaldwijk die nauw verbonden is met de Hervormde Gemeente Oude Kerk Naaldwijk. VVP ’s-Gravenzande (Uniekerk) is een vrijzinnige wijkgemeente binnen de Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande die vier wijkgemeenten kent. Het is begrijpelijk dat alleen al deze organisatorische verschillen soms voor verwarring kunnen zorgen.


Aangezien niet alle lezers van Vrije Ruimte VVP-leden zijn, hebben wij gemeend om hierover een en ander op papier te zetten. We hebben ervoor gekozen om de tekst te gebruiken die VVP Maasdijk (Concordia) bezigt. Die omschrijving is het resultaat van de inbreng van bestuur en leden van VVP Maasdijk. In de overige Westlandse verengingen zullen ongetwijfeld andere accenten gelegd worden, maar dit is om u globaal een beeld te geven van ‘de vrijzinnigheid’. Op de website van de Uniekerk kunt u bijvoorbeeld de geloofsbrief vinden die namens kerkenraad en gemeenteleden aldaar is opgesteld.


Vrijzinnigheid

“De vrijzinnige kerk is een gemeenschap van gewone mensen die zich aangesproken voelen en aangeraakt weten door de aspecten liefde, verdraagzaamheid, openheid en zorg voor elkaar. Met deze aspecten staan wij van oudsher in de traditie van het christelijke geloof. Wij willen deze traditie op een bepaalde wijze in ere houden. We proberen dat te doen door in ons leven ruimte te maken voor de kernwaarden zoals hierboven genoemd. We geloven dat wij, mensen, deel uitmaken van een groter geheel, iets dat boven onszelf en onze dagelijkse werkelijkheid uitstijgt en dat ons hoop en vertrouwen geeft. Dat mag ‘God’ genoemd worden, waarbij we aantekenen dat deze Naam ook met andere Namen genoemd kan worden. Wij voelen ons daar vrij in en geven aan eenieder de ruimte die hij of zij nodig heeft.


De vrijzinnigheid wordt gekenmerkt door vrijheid en ruimte van denken op godsdienstig gebied. Vrijzinnige mensen proberen vorm en inhoud te geven aan hun eigen persoonlijke spirituele zoektocht, vrij van dogmatische uitspraken en opgelegde waarheden. Aan datgene dat wij zelf als waarheid in ons leven ervaren willen wij zin en betekenis geven. Op deze wijze willen wij ons steentje bijdragen aan een meer liefdevolle, verdraagzame, open en zorgzame wereld.


Wij zoeken balans tussen religie, cultuur en wetenschap en beschouwen de bijbel als belangrijke inspiratiebron. Daarnaast putten we ook uit andere religieuze, kunstzinnige en wijsgerige bronnen. Wij proberen bovenal ons geloof in relatie te brengen tot de werkelijkheid waarin wij leven.


Door het appèl dat de vrijzinnigheid doet op de persoonlijke invulling van het geestelijk leven sluit het bijzonder goed aan bij onze (post)moderne tijd. Dat appèl biedt ons daarom niet alleen ruimte maar maakt ons ook tot mensen met een eigen verantwoordelijkheid om tot een eigen, doorleefde invulling van ons geloof te komen en die met elkaar te delen en tot leven te brengen.” (bron: www.concordiamaasdijk.nl) 


Mocht u eens willen doorpraten over dit onderwerp of wilt u weten welke activiteiten er (per vereniging, regionaal of landelijk) ontplooid worden, schroom niet om contact op te nemen met een van de bestuursleden. Meer informatie kunt u ook vinden op de verschillende websites.


Namens het Samenwerkingsverband Vrijzinnig Westland,

VVP Honselersdijk (Achter de Bergen) – Henk van Renesse

VVP Maasdijk (Concordia) – Gerard Hofman - www.concordiamaasdijk.nl

VVP ’s-Gravenzande (Uniekerk) – Nico Vreugdenhil - www.pgsgravenzande.nl

VVP Naaldwijk – Willem Jan Boerema - www.oudekerk-naaldwijk.nl

Naaldwijk Oude Kerk Wilhelminaplein 

KERKDIENSTEN

U bent welkom in de kerk. De diensten van de Oude Kerk zijn ook digitaal te volgen via: 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10283 


De diensten van de Ontmoetingskerk zijn ook digitaal te volgen via:


https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10201


Zondag 7 juli

10.00 uur Oude Kerk, ds Neeltje Reijnders

10.00 uur Ontmoetingskerk, ds Mark Verrips (Alphen a/d Rijn)


Donderdag 14 juli

10.00 uur Oude Kerk, ds Sietske v.d. Hoek, gezamenlijke dienst

15.00 uur Ontmoetingskerk, bevestigingsdienst ds Ruben den Hartog,


Zondag 21 juli

10.00 uur Oude Kerk, dr Bettine Siertsema (Amsterdam), gezamenlijke dienst

    

Zondag 28 juli

10.00 uur Ontmoetingskerk, mevr. Ditte-Mostert – Bok, gezamenlijke dienst


Donderdag 4 augustus

10.00 uur Oude Kerk, dr Alex van Heusden (Amsterdam), gezamenlijke dienst


Zondag 11 augustus

10.00 uur Ontmoetingskerk, ds Ruben den Hartog, gezamenlijke dienst

ADRESSEN

Predikant: ds Neeltje Reijnders, tel. 0174-769006; neeltje.reijnders @oudekerk-naaldwijk.nl

Maandag – Vrijdag spreekuur van 9.00-10.00 uur; daarbuiten bereikbaar op afspraak en voor dringende zaken.

Contactpersoon: Evert van Malkenhorst - tel. 06-83988152

Scriba kerkenraad:  Dhr. Evert van Malkenhorst, Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk

e-mailadres: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl   

Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl 

Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verton, Kerkstraat 27, 2671 HC  Naaldwijk, tel. 625899, emailadres: bureau@oudekerk-naaldwijk.nl

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk

Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96.

diaconie@oudekerk-naaldwijk.nl

Per 01-01-2021 is het rekeningnummer voor het restauratiefonds: NL11RABO0373725337.

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Naaldwijk

voorzitter: Willem Jan Boerema, 06-34431674; 

Secretaris: VVP@oudekerk-naaldwijk.nl;

Bank: NL52 RABO 03436 68 858  


WIJ GEDENKEN


Gerardus Johannes Jacobus Bal


Over Gerard kun je wel de hele Vrije Ruimte vol schrijven, en dat zou ik ook best willen, maar ja....
Gerard werd geboren op 5 september 1944 - dolle dinsdag - in het LUMC in Leiden en groeide op in Delft, samen met zijn ouders en broer André. Na een boekhoudkundige opleiding ging Gerard verder in de muziek. In zijn jonge jaren kreeg Gerard les van Jan J. van den Berg, bij velen in Naaldwijk ook bekend.

In 1968 werd Gerard in de bediening gesteld als cantor-organist van de Oude Kerk in Naaldwijk. Gerard werd verliefd op Lia Knoppert en zij trouwden in 1971 op 24 november. Monique en Gilbert zijn in dit huwelijk geboren.

Gerard en Lia werden het muzikale duo, beroemd en gewaardeerd in het Westland. Zij speelden bij doopjes, huwelijken, rouwdiensten, festiviteiten en bloemententoonstellingen.

In 1996 leerden Gerard en ik elkaar kennen. Wij stelden vele liturgieën samen en Gerard onderwees mij in de liturgische traditie. Vele uren besteedden wij aan de hoogtepunten van het kerkelijk jaar.


En naast alle kerkelijke activiteiten was hij actief bij de muziekscholen in Delft en Naaldwijk, waarvan hij tevens aan de wieg stond. Dit laatste gold ook voor bijvoorbeeld de Beekes-stichting, die hij samen met Ties Elzenga oprichtte, en waarmee hij jaarlijks de Bachconcerten en de Lukas / Markus Passion organiseerde. 

Ik heb wel eens gezegd: "Gerard was getrouwd met Lia en zijn gezin, maar ook met zijn grote liefde, het orgel in de Oude Kerk." Steeds mooier werd "zijn orgel" en dankzij hem is het orgel mooier dan ooit. 

Vele concerten heeft hij gegeven in heel Europa. Ook bij ons in Frankrijk, met Nelleke quatre-mains en Lia die dwarsfluit speelde. Ach, wat een geweldige herinnering.

Vrijdag 31 mei was de afscheidsdienst in het teken van Pinksteren. Dat was voor Gerard het feest waar alles om draait. De geboorte van de Gemeente die geloofde en droomde van een andere wereld. Daar ging het bij Gerard om. Met zijn orgelspel wilde hij dat de luisteraars zich even waanden in deze nieuwe wereld, het visioen van leven in vrede en solidariteit. Als hij daarover sprak met mij was ik wel eens jaloers. Zijn orgelspel opende vele vergezichten. Maar Gerard zei dan: "Wat jij bedoelt met woorden doe ik met muziek". In het geloof gaat het daarover: een visioen over een nieuwe aarde. Daar zouden gelovige mensen meer over moeten nadenken. Ach Gerard, ik moet je bedanken, zoals Monique, Gilbert en André dat deden en Lia met haar fluitspel.

Toen de broer van Lia was overleden zei Gerard: "Ik ben de volgende". Zijn handen verstijfden, zijn gedachten werden steeds meer verward. Een orgel viel stil, maar Niels de Klerk wekte het weer tot leven, alsof Gerard even opstond uit de dood. Wat een bijzonder gebeuren was het afscheid. Bij het graf lazen wij over de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde. Een droom en een aansporing voor ons allen. 

In de Oude Kerk is een herdenkingsplaat onder "zijn" orgel bevestigd, zodat zijn naam tot in lengte van dagen verbonden blijft aan de Oude Kerk. 53 jaar bespeelde Gerard het orgel. Ook was hij lid in de Orde van Oranje-Nassau. Maar het gezin kwam altijd op de eerste plaats!!!

Daarom denken wij aan Lia, Monique en Marco, Gilbert en Mariska, de grote en kleine kleinkinderen. Jullie hebben in dankbaarheid Gerard teruggegeven aan de Eeuwige.

Ds. Paul Saraber,
juni 2024


IN MEMORIAM 


Annie Wiskerke


Vlak na haar man Deo is Annie Wiskerke overleden, veilig omringd door haar dierbaren, in de liefdevolle omgeving van hospice Beukenrode. De uitvaart was op maandag 3 juni in besloten kring. Bij haar uitvaart hebben haar dierbaren prachtige en persoonlijke teksten uitgesproken die haar tekenden. Sprekende verhalen die herkenbaar zullen zijn voor hen die Annie kenden. Van een aantal van die verhalen geef ik u hier wat fragmenten.


1) Zelden kom je ze tegen

Zo’n uniek portret

Jij was zo’n vrouw waarvan ik dacht

Die heeft ‘het’


Het echt kunnen zien van de ander

Het echt kunnen horen van de ander

Het vermogen om de ander zichzelf te laten zijn

Zonder oordeel en met liefde

Jij had het.


2) Ik vroeg je wel eens: Word je dat nou niet zat, dat altijd maar bezig zijn voor anderen? Gaat dat niet ten koste van jezelf? En dan zei je altijd: Nee, helemaal niet. Je voelde geen enkele drang om het anders te doen. Je gaf aan nooit spijt te hebben gehad van gemiste kansen of dat je je leven anders had willen doen. Nee. Geen moment. Volmondig nee.

Uit een lege kan kun je niet schenken, zeggen ze wel eens. En dat gold voor jou zo sterk. Je kunt geen liefde geven, als je niet zelf vol liefde zit. Je kreeg er energie van. Dus wat je over had kon je geven. Er voor ons zijn kostte je daarom geen moeite…

Iedereen hier weet dat en herkent dit op hun eigen manier.


3) Wat nu over blijft, …. dat zijn de herinneringen

En dat worden hele waardevolle dingen

Om te bewaren, veilig en apart

Op een speciaal plekje in mijn hart


We wensen alle mensen die verdrietig zijn om Annie’s overlijden alle sterkte toe en de ervaring van Gods troostende aanwezigheid.


Ds. Neeltje Reijnders


UIT DE GEMEENTE

Contact
Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven, neem dan contact op met ds. Neeltje Reijnders, Zuideinde 20 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 (of neeltje.reijnders@oudekerk-naaldwijk.nl).


Verjaardagen

Op 15-jul mevr. L.C. Verheij-van der Linden, Goudenregen 9, 2671PG Naaldwijk, 88 jaar: 

Op 21-jul dhr. A. de Vos, Schiereiland 102, 2673CZ Naaldwijk, 95 jaar: 

Op 25-jul mevr. H. de Rijke-Schoordijk, Anjerhof 46, 2671ZW Naaldwijk, 83 jaar: 

Op 27-jul mevr. L.C. Hoogendoorn-de Liefde, Bizet 97, 2671XS Naaldwijk, 84 jaar: 

Op 30-jul mevr. P.W. van der Starre-Boksman, Fresiastraat 13, 2671KS Naaldwijk, 82 jaar: 

Op 31-jul dhr. T. Vreugdenhil, Hondsdraf 15, 2671DM Naaldwijk, 80 jaar: 

Op 1-aug mevr. J.C. van Vliet-Zwartveld, Van Tijnplein 19, 2671HP Naaldwijk, 81 jaar: 

Op 4-aug dhr. T. Berkman, Secretaris Verhoeffweg 20, 2671HT Naaldwijk, 85 jaar: 

Op 8-aug mevr. M.W. Drogt-Boone, Verspycklaan 14, 2671CR Naaldwijk, 81 jaar: 

Op 10-aug dhr. J. Meerse, 80 jaar: 

Op 12-aug mevr. B. van der Heide-de Jong, Van Heukeslootstraat 57, 2671PA NAALDWIJK, 80 jaar:

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.


Huwelijksjubileum

Op 09-07-2024 zijn dhr. en mevr. Stam – Merkestein, Geestweg 82, 2671 EE Naaldwijk, 55 jaar getrouwd.

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.


GIFTEN

Voor het orgelfonds via Arnold Knoppert € 100,-.

Hartelijk dank voor deze gift.


KINDERKRING-CATECHISATIE

Zondag 23 juni jl. hebben de kinderen van de Kinderkring samen met de meiden van de catechisatie de afsluiting van het seizoen bestempeld met een fanatiek potje bowlen. We kunnen wel verklappen dat de optionele hekjes om te voorkomen dat de ballen direct in de goot belandden in sommige gevallen een welkome aanwinst waren. De flitsende special effects op de banen maakten het feestje compleet. We hebben nog maar weer eens kunnen concluderen wat een gezellige groep het met elkaar is. Voor nu wordt er uitgekeken naar de zomervakantie (en hopen we vooral dat die haar naam eer zal aandoen). Daarna komen we in dezelfde samenstelling weer terug!

De leiding,

Marjanka, Mariska, Gilbert, Marlies


WEER EENS WAT ANDERS…………
Gewoonlijk leest u iets van mij nadat ik op zaterdagmiddag de Oude Kerk had geopend en gasten ontving. Graag maak ik melding van zaken als de bezoeker vragen of opmerkingen heeft. Ons Beekesorgel is daarbij vaak een onderwerp van gesprek. Het was nu geen zaterdagmiddag maar vrijdagavond 28 juni 2024 om 19.00 uur. Ben ik gewend soms iemand te mogen begroeten, nu was de Oude Kerk vol bezet. Velen kwamen van ver, zelfs uit Kerkwerve in Zeeland, een oord dat ik uit mijn Zeeuwse tijd ken en waar ik nu zo af en toe in de buurt kampeer. U zult zich wellicht afvragen wat de reden is van dit bericht. Een volle Kerk, fijne orgelmuziek en zang, dat geeft dan een goed gevoel. Zeker als dit alles te maken heeft met de organist van onze Kerk en zijn echtgenote die in de Kerk hun trouw aan elkaar beloofden. Een mooie gebeurtenis in een sfeervolle Kerk. Felicitaties zijn hier zeker op z’n plaats.

Uw suppoost (éénmaal op vrijdag)


HET PASTORAAL TEAM SCHRIJFT KAARTEN

Sinds kort schrijft het pastoraal team kaarten. We nemen per vergadering een kwartier om steeds aan een andere leeftijdscategorie van gemeenteleden een kaart te sturen. Op de kaart schrijven we een groet en we brengen een opvallende dienst of activiteit die binnenkort gaat plaatsvinden in de Oude Kerk onder de aandacht. We zijn met de jonge dertigers begonnen en zijn nu gevorderd tot de begin veertigers. Zo gaan we per vergadering met de leeftijd naar boven. Dus mocht u in die leeftijdscategorie vallen, dan kunt u een mooie handgeschreven kaart tegemoet zien!

Ds. Neeltje Reijnders


Bezinning ● beleving ● Verdieping


Zomerkring op 4 woensdagochtenden in juli en augustus

Ook dit jaar organiseren de Oude Kerk en de Ontmoetingskerk gezellige bijeenkomsten in de zomer. Dit jaar zijn het er zelfs vier! Alle bijeenkomsten van deze Zomerkring zijn op woensdagochtend en beginnen om 10.00 uur (tot ongeveer 12.00 uur). Drie bijeenkomsten worden geleid door predikanten. De vierde door Niels de Klerk (organist van de Oude Kerk). Hieronder eerst een overzicht waarna we over de bijeenkomsten al iets meer vertellen. Noteert u de data alvast in uw agenda.


In de eerste bijeenkomst op 10 juli in de Oude Kerk staat Neeltje Reijnders stil bij het werk van de 19e-eeuwse kunstenaar Ferdinand Georg Waldmüller. Hij is een typische vertegenwoordiger van wat we de Biedermeierperiode noemen. Na veel oorlogen verlangden de mensen in deze periode naar huiselijkheid, vriendelijke vormen en nationale ornamenten. De godsdienstige uitingen van die periode zijn vroom, heel erg zoet (‘lieve Jezus”). Neeltje Reijnders vindt deze periode boeiend: “Ik houd van verhalen en plaatjes die goed aflopen. En soms is zwelgen in zoetigheid wel eens lekker. Een andere reden voor mijn Waldmüller waardering is dat ook wij in een veranderende tijd leven waarin dreiging opeens dichterbij is. Er is een ontwikkeling in de samenleving gaande die mensen doet teruggrijpen op veiligheid en oude waarden. Wat doet dat met ons?”


Op woensdag 24 juli heeft Sietske van den Hoek de leiding in de Oude kerk. Zij kiest als thema ‘kleur’. Van welke kleur word je blij en welke kleuren vind je naar? Hebben kleuren in dromen betekenis? Hebben kleuren in de schilderkunst betekenis? We hopen een interactieve bijeenkomst te hebben waarbij we ook aan de slag gaan met onze lievelingskleur. 


Magda Hazeleger gooit het op 7 augustus in de Ontmoetingskerk over een heel andere boeg. Het thema van deze woensdagochtend is namelijk 'Bakken met de Bijbel'. We gaan dan met iedereen die er zin in heeft – jong en oud – bakken. En waar kan er beter gebakken geworden dan in de mooie keuken van de Ontmoetingskerk. We maken iets lekkers, dat van alles te maken heeft met de bijbel en dat natuurlijk mee naar huis genomen mag worden. 

Een bakochtend mét een mooi verhaal en veel gezelligheid. In verband met de inkoop is het (alleen) voor deze woensdagmorgen handig als je je opgeeft. Dat doe je door uiterlijk 5 augustus te mailen naar: bbv@pkn-naaldwijk.nl


De laatste Zomerkring van woensdag 21 augustus vindt plaats onder leiding van Niels de Klerk in de Oude kerk. Als organist gaat hij het deze morgen uiteraard over muziek en het orgel hebben.  


HET KOERTJEBOEK

Presentatie het Koertjeboek in CBS De Overture op donderdag 28 juni j.l. 

‘Het Koertjeboek’ dat ik de afgelopen jaren heb geschilderd en geschreven. U treft daar ook de uitnodiging aan om bij de presentatie op zondag 15 september  aanwezig te zijn in de Nicolaaskerk te Krommenie. 

Maar de eerste presentatie-primeur heeft een klas kinderen gehad, heel toepasselijk uiteindelijk, om precies te zijn groep 7 van CBS De Ouverture, onder leiding van juf Inge Zwemstra en juf Jessica van t Hoff.

Deze kinderen waren een week eerder op Kerkepad geweest in de Oude Kerk en die ontmoeting was ook al heel plezierig geweest. Nu was ik bij hen op bezoek. Met Koertje. Ik heb iets verteld over het ontstaan van Koertje en daarna heb ik twee verhaaltjes voorgelezen waar de kinderen geboeid naar luisterden. 

Daarna ontstond er een interessant gesprek over de inhoud van het verhaal, de schilderijen en het materiaal gebruik. De godsdienstige touch die Koertje eigen is, herkenden de kinderen ook. En op de vraag van de juf Inge wat ze nu de mooiste momenten in de verhalen vonden, waren de antwoorden logisch en verrassend. De juf wist de momenten met een literair stijlfiguur te benoemen. 

Naderhand waren er nog kinderen die op voorstel van de juf met mij wilden doorpraten over het Koertjeboek. Zo de klasontmoeting al goed was, dit tweede gesprek bracht nog meer. De kinderen hadden nog verdiepende vragen en ook (heel bescheiden naar voren gebrachte) tips. Zelfs over de prijs van het boek dachten ze mee. Bemoedigd en heel blij heb ik afscheid van de groep en de klas en de juf genomen. Nu de laatste fouten uit de proefdruk en dan kan Koertje de wereld in!

Ds. Neeltje Reijnders                                                                                       (foto Inge Zwemstra)


Presentatie Koertjeboek op zondag 15 september in de Nicolaaskerk in Krommenie!Ik presenteer het Koertjeboek op zondag 15 september om 14.00 uur op de plaats waar de eerste verhaaltjes ontstonden: in de Nicolaaskerk te Krommenie. U bent daar aan het Kerkplein 1 in Krommenie van harte welkom voor een heel feestelijke middag en om uw boek te laten signeren. 

Er zijn sprekers die vertellen hoe het is om als figuurtje in de Koertjeverhalen mee te doen,  Ada Jongkamp en Hoite van der Velden. De proeflezer, Wim Andrea, vertelt wat hij heeft ontdekt, Emma van Bortel, die met enorme toewijding het boek heeft samengesteld, laat haar licht erop schijnen. Ook zijn er drie stemacteurs Coutier Rademaker, Jacqueline Luchtmeijer en Chantal Epskamp aanwezig, die een aantal Koertje-verhaaltjes willen lezen. We genieten van de  muziek ‘Kinderszenen’ van Robert Schuman door Joop van Waarden, één van de organisten van de Nicolaaskerk in Krommenie.

U kunt zich opgeven via n.reijnders@xs4all.nl. In de Nicolaaskerk kunnen uiterlijk 200 mensen. Geeft u zich bijtijds op!


Ds. Neeltje Reijnders

Drie jaar heb ik eraan geschilderd en geschreven: het kinderboek met in de hoofdrol Koertje. Daarom heet het boek het Koertjeboek!  U kent Koertje wel, een aantal keren heb ik een korte presentatie over haar gegeven in de Oude Kerk en ook is ze al in een weekbrief verschenen.

Koertje is een onbevangen en godsdienstig meisje dat tal van fabelfiguren, dieren en ja, ook mensen ontmoet. Ze bevraagt veel van de zorgen die haar gesprekspartners hebben en vaak komt ze samen met hen verder. In haar beleving zijn de Bijbelse verhalen en de verrassende wending die het geloof in God kan geven, nooit ver weg.  Die verhalen en dat geloof geven ruimte en laten de  humor en het leven bloeien. U zou niet de eerste zijn die lacht bij het lezen van haar ontmoetingen. Ook op de scholen in Naaldwijk blijkt er belangstelling. 

Nu is het boek klaar en wordt het uitgegeven bij Brave New Books. U kunt het via de site van Brave New Books bestellen en via Bol.com en Bruna, vanaf augustus.