Artikelen uit de 78ste jaargang 2023  VRIJE RUIMTE nr. 4                       16 maart 2023

Terugkijken

De lente breekt aan. We zitten al in de 40-dagen tijd, een voorbereidingstijd. Bij voorbereiden hoort ook terugkijken hoe het geweest is.

Dat terugkijken heb ik de afgelopen weken ruimschoots kunnen doen. Immers de Uniekerk bestaat 120 jaar, wat op 11 maart met een reünie voor mensen die bij het jeugdwerk betrokken waren werd gevierd. Meer dan 60 mensen hadden zich aangemeld. 

Op 12 maart werd de herdenkingsviering gehouden. Er waren speeches, een heerlijke lunch, een optreden van de Frisse Wind, een blazersensemble, waar ons gemeentelid Kees Blomaard meespeelt op fluit en waar hij voor een eigen feestprogramma had gezorgd. Vooral de ontmoetingen en de verhalen waren hartverwarmend.

Niet alleen werden er herinneringen opgehaald en teruggeblikt, maar ook werd de vraag gesteld heeft de Uniekerk nog toekomst? Dat is zeker een terechte vraag en een belangrijke reden waarom het 120-jarig bestaan wordt gevierd. Zouden we 125 jaar nog halen? 

Oudere leden; geen aanwas; vervanging van kerkenraadsleden bijna onmogelijk. Genoeg om er zorg om te hebben. Maar de toekomst is voor ons verborgen. 

Het terugblikken heeft me veel gegeven en veel lezers hoop ik ook. Daarom vertel ik u wat mij is opgevallen.


Uren video’s en foto’s heb ik zitten bekijken. Al dat beeldmateriaal brachten de verhalen van gemeenteleden en wat ik gelezen had in de eerder uitgegeven herdenkingsboekjes van het 90- en100- jarig bestaan op een bijzondere manier tot leven. De oudste videobeelden stammen uit 1961, toen het Uniecentrum gebouwd werd. Die bouw was nodig omdat het jeugdgebouw in de Pieter Heusz straat werd afgebroken. Een teken dat de Uniekerk bereid was 100.000 gulden te investeren in de jeugd. Daarna kwamen de beelden van de renovatie van de kerk in 1965. De kosten bedroegen 150.000 gulden. De trapgevel werd verborgen achter een hele nieuwe façade, zodat de kerk de uitstraling kreeg van een schaapskooi. Helaas merken veel mensen dat tegenwoordig niet zo op. Geluiden van zagen en timmeren, arbeiders hoog in de nok van de kerk; het donkere interieur van de kerk maken plaats voor meer licht en ruimte. 

De tijd gaat verder en de jeugd moet nog meer ruimte krijgen. Het Uniecentrum wordt gerenoveerd voor 350.000 gulden. Maar omdat de kerkenraad ook meer oog begint te krijgen voor de steeds ouder wordende leden, wordt er nu ook een ingang aan de achterkant van het Uniecentrum gemaakt, een hellingbaan en ook aan de voorkant kunnen nu mindervaliden met rollators e.d. toch naar binnen. Gelukkig hadden ze een voorzienende blik, want het aantal rollators groeit gestaag met de leeftijd van onze gemeenteleden. 


Vanuit de historie zien we de verschillen met vroeger, een tijd die nooit meer terug zal komen. Vorig jaar hebben we afscheid van de laatste kinderen van de kindernevendienst moeten nemen. 

Wat zegt dat over onze toekomst? Zit er nog een renovatie voor de kerk in? Niet voor uitbreiding voor de jeugd of voor mindervaliden, maar met het oog op duurzaamheid en energiezuinigheid? Te denken valt aan isolatie van het dak, zonnepanelen en een warmtepomp? Of komt er een einde aan de kerkdienst en wordt de kerk verkocht? Of wordt het een activiteitencentrum, waar de verwarmingsbuizen onder de vloer komen en banken en stoelen vervangen worden, zodat een flexibele opstelling mogelijk wordt en er allerlei soorten activiteiten gehouden kunnen worden en de kerk echt een plek wordt voor alle bewoners van ‘s-Gravenzande, een soort dorpshuis? 

Er is een commissie gevormd die over dit alles nadenkt en de tijd zal leren of wij nog een lustrum te vieren hebben. 

Ds. Martine Wassenaar

SAMENWERKINGSVERBAND VRIJZINNIG WESTLAND

REGIO-AVOND

23 maart in Concordia Maasdijk

Op donderdag 23 maart is er een regio-avond in Maasdijk. Het bestuur van de VVP-Concordia biedt u op deze bijeenkomst een lezing aan over wat je zou kunnen noemen ‘bekering’ tot een nieuwe religie. ‘Bekering’ betekent: je afwenden van de ene- en je toewenden naar en/of aansluiten bij een andere levensbeschouwelijke of godsdienstige stroming. Wat gebeurt er in dergelijke processen, waarnaar zijn mensen op zoek als zij beslissen zich aan te sluiten bij een voor hen nieuwe religie?

De lezing zal worden verzorgd door mw. Rina van Staalduinen. Zij is een actief betrokken lid van de culturele ‘poot’ van Concordia, die jaarlijks een gevarieerd en interessant programma aanbiedt aan de gehele vereniging. Zij studeert Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. In het kader van deze studie heeft zij zich nader georiënteerd op wat mensen motiveert tot het zoeken van aansluiting bij een voor hen nieuwe godsdienst. Zo kan iemand vanuit bijvoorbeeld een christelijke achtergrond zich ‘bekeren’ tot de Islam, of iemand die geen enkele kerkelijke betrokkenheid heeft tot het Protestantisme of het Rooms-Katholicisme, of tot bijvoorbeeld een betrekkelijk nieuwe religie als die van de Scientology Church, die in de jaren 50 van de twintigste eeuw is ontstaan in de Verenigde Staten, en die ook aanhangers heeft gekregen in Nederland. 

Is ‘bekering’ iets wat je overkomt, waardoor je als het ware wordt overvallen, of is er juist een heel actieve betrokkenheid en actieve houding nodig bij zo’n ommekeer? En maakt zo’n bekering de mensen vrijer, of juist beperkter in hun levenswijze? Wat zoeken mensen eigenlijk precies als ze naar nieuwe geestelijke wegen zoeken?


De avond zal ook gelegenheid bieden om vragen te stellen over het onderwerp en om verder gesprek met elkaar aan te gaan, en daarnaast zal er voldoende ruimte zijn tot een informeel en gezellig samenzijn.


U bent van harte welkom op deze bijeenkomst. De zaal zal open zijn vanaf 19.45 uur, en het programma begint om 20.00 uur. Wij hopen op een mooie opkomst en op een goede avond met elkaar.

Namens het bestuur,

pastor Maria Opgelder

Naaldwijk Oude Kerk Wilhelminaplein 

KERKDIENSTEN

U bent welkom in de kerk. De komende maanden vinden de diensten afwisselend in de Ontmoetingskerk en de Oude Kerk plaats. 

De diensten zijn ook digitaal te volgen:

    -    vanuit de Oude Kerk: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10283

    -    vanuit de Ontmoetingskerk: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10201

Tot 1 april zijn er geen vespers.


Zondag    19 maart

10.00 uur: Ontmoetingskerk, ds Marjan de Vries, doopdienst, vierde zondag Veertigdagentijd


Zondag    26 maart

10.00 uur: Oude Kerk, ds Sietske v.d. Hoek, vijfde zondag Veertigdagentijd

 

Woensdag 2 april

10.00 uur: Ontmoetingskerk, ds Marjan de Vries, net ff anders

  

ADRESSEN

Predikant: ds Neeltje Reijnders, tel. 0174-769006

neeltje.reijnders@oudekerk-naaldwijk.nl

Maandag – Vrijdag spreekuur van 9.00-10.00 uur; daarbuiten bereikbaar op afspraak en voor dringende zaken.

Contactpersoon Annie van Hoeven - tel. 0174-627419 of 06-27908029

Contactpersoon Caroline Koenen - tel. 0174-631399 of 06-10541301

Scriba kerkenraad: Mw. C.J. Koenen- Holster, Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk, e-mailadres: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl   

Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verton, Kerkstraat 27, 2671 HC  Naaldwijk, tel. 625899, emailadres: bureau@oudekerk-naaldwijk.nl

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk

Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96.

diaconie@oudekerk-naaldwijk.nl

Per 01-01-2021 is het rekeningnummer voor het restauratiefonds: NL11RABO0373725337.


WIJ GEDENKEN 

Pieter Cornelis Knoppert...

Piet zag het levenslicht in Den Haag op17 juli 1942. Zijn ouders hadden een tuin in Honselersdijk waar Piet de toekomstige opvolger zou worden. Het gezin bestond uit drie jongens en twee meisjes. Heel bijzonder was dat muziek in het gezin een belangrijke rol zou vervullen. Gre had er niet zoveel zin in maar Lia en Piet maakten furore. Piet mocht komen voorspelen bij de Marinierskapel en werd aangenomen, hetgeen zijn leven een totaal andere wending heeft gegeven.

Hij trouwde met Paula Steenland en zij kregen twee dochters: Mary en Lilian, zijn twee oogappels. Later, na de scheiding, hertrouwde Piet met Wil Koot  en volgden er heel gelukkige jaren.

Piet had een bijzonder en turbulent leven. Vele reizen maakte hij met de Marinierskapel en hij kon daar geweldige verhalen over vertellen. Ik heb ademloos geluisterd. Piet bleef wie hij was. Gewoon zichzelf, maar wat maakte hij wel niet mee?

De kleinkinderen werden geboren en opa genoot van ze. Maakte grapjes, vertelde graag moppen en dan was de vreugde compleet.

Toen brak er een verdrietige periode aan, Wil werd ziek en overleed. Dat kwam heel hard aan en Piet had moeite om zich weer op te richten ...

Zelf moet ik denken aan de laatste zondag van het kerkelijke jaar en de oudejaarsavond: nog altijd klinken de droevige tonen van de tenortuba in mijn oren met Gerard Bal aan het orgel. Piet, Lia en Gerard, wat een getalenteerd trio. Hoe bijzonder voor Naaldwijk ! Zo waren zij ook altijd te horen tijdens de bloemententoonstelling in hun kerk: de Oude Kerk.

Toch bleek dat Piet de genen van zijn vader had. Na zijn pensioen in 1992 ging Piet groente kweken op zolder en naast Gerrit Middelburg langs het kanaal.

Op 17 januari, dit jaar, werd Piet gehuldigd: hij was toen 70 jaar musicus.

Piet zijn gezondheid ging achteruit maar een operatie was niet meer aan de orde. Hij wist dat en accepteerde dat. Langzaam gleed hij weg en overleed op 12 februari.

Piet had gevraagd of ik in de afscheidsdienst wilde voorgaan en zo is het ook gebeurd. Op 18 februari vond deze plaats. De Honsels Harmonie speelde, Lia en Gerard speelden, hoe ontroerend was dat ... De kleinkinderen staken de kaarsen aan; Michel las een In Memoriam voor, gemaakt door Mary; Lia las de tekst "Zonder liefde ben je nergens". Mary en Lilian lazen uit de bijbel Prediker 3 : 1 -13 en Paul de bief van Gre aan Piet. Zo herdachten wij Piet. 

Er is een tijd voor alles. Piet heeft dat allemaal beleefd. De mens moet zich niet afvragen: waarom? Prediker zegt: geniet van de mooie dingen dat is als een geschenk van God. Wij kunnen niet zien, noch begrijpen wat God met ons voor heeft. Accepteer zoals het leven zich ontvouwt.

Daarna volgde de condoleance in het crematorium De Dijk in Maassluis. Velen maakten hiervan gebruik.

Dan ga je allemaal naar huis, verdrietig en dankbaar. Een leven geleefd, waarin van alles gebeurde:

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.

Paul Saraber


UIT DE GEMEENTE

Contact
Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven, neem dan contact op met ds. Neeltje Reijnders, Zuideinde 20 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 (of neeltje.reijnders@oudekerk-naaldwijk.nl).


Verjaardagen

Op 22-mrt mevr. M.J. de Visser-Hoogerbrugge, Hendrik van Naaldwijkstr 42, 2671BD NAALDWIJK, 91 jaar.

Op 25-mrt mevr. A. Westhoff-van Embden, Bizet 111, 2671XT NAALDWIJK, 87 jaar.

Op 1-apr dhr. A.A. Mulder, Rozenstraat 12, 2671KK NAALDWIJK, 89 jaar.

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.


Nieuw ingekomen leden

Mevr. C.W. Verkade

Dhr. A.J. Kleijn

Dhr. N.J. van der Kruk

Fam. Van Berkel - Boeters

Van harte welkom bij de Hervormde Gemeente Oude Kerk.


VAN DE PREDIKANT 

Wat is waarheid?

Ja, wat is waarheid, dat kun je je wel eens afvragen. Waarheid vinden lijkt steeds moeilijker. Je hebt fake news en nu is er ook al deep fake, waarmee je beelden (vaak van bekende mensen) zo kunt bewerken dat je ze alles kunt laten zeggen wat jij wilt. Ja, wat is waarheid. Wie met die vraag ook heel erg zat, was Pilatus, één van de tegenstanders van Jezus. Pilatus komt zijn gevangene Jezus tegen vlak voordat deze gekruisigd wordt en er ontspint zich tussen die mannen een gesprek over precies die vraag: wat is waarheid? Wie dat allemaal meemaakt, is de vrouw van Pilatus. 

Zij heeft al eerder over Jezus gedroomd, en zij dringt er op aan dat haar man, Pilatus, Jezus vrij moet laten. Maar dat durft Pilatus niet, omdat de mensen die Jezus willen doden Pilatus bedreigen en zeggen dat ze hem zullen aanklagen bij zijn hoogste baas. Gevalletje angst voor de eigen loopbaan en het eigen hachje. Er is dus niets nieuws onder de zon en dat maakt het herkenbaar ook voor mensen van 2023.

Het moment gaat voorbij en de kans om iemand te spreken die Pilatus meer kan vertellen over waarheid is verkeken. Dit spannende en beklemmende verhaal kunt u beluisteren op Goede Vrijdag 7 april om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk, verteld vanuit het perspectief van de vrouw van Pilatus, Claudia. Ook zijn er toepasselijke gedeelten van het Johannesevangelie in het verhaal opgenomen die het geheel schragen.

Het belooft een mooie Stille Week te worden, met de medewerking van mensen voor en achter de schermen.

De vieringen van deze Stille Week als opmaat naar Pasen zijn als volgt: 

Donderdag 6 april om 19.30 is de Witte Donderdagviering in de Oude Kerk met de viering van het Heilig Avondmaal.

Vrijdag 7 april is er de Goede Vrijdagviering om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk met onder andere het voornoemde Goede Vrijdagverhaal.

Zaterdag 8 april is er de Stille Zaterdagviering om 22.00 uur in de Oude Kerk. 

Op Paasmorgen is er in de Oude Kerk het Paasontbijt om 8.30 uur en aansluitend om 10.30 uur is er de dienst in de Ontmoetingskerk.

Ds. Neeltje Reijnders

BEZOEK

Waarschijnlijk heeft u wel gemerkt dat mensen bezoeken en aandacht geven een prioriteit is van de Oude Kerk. Elkaar ontmoeten op allerlei momenten en bij verschillende activiteiten is van groot belang voor de samenhang van de kerkelijke gemeente. En ook het individueel bezoek maakt het mogelijk aan de weet te komen waar behoefte aan is bij mensen en waar we dan de koers van het beleid maken weer op kunnen aanpassen. En los daarvan is het gesprek van hart tot hart een gelegenheid om dieper te beseffen wat er in het leven gebeurt en welke rol God daarin heeft. Juist als er ziekte is of mensen achter blijven na het overlijden van een dierbare.

Toch loopt het ook wel eens mis. We krijgen niet of veel te laat te horen dat iemand een moeilijke tijd doormaakt of met ziekte te maken heeft. 

 Er is een brede pastoraliteit in de Oude Kerk gemeente (dat wil zeggen dat er door kerkleden onderling goed naar elkaar wordt omgezien, niet alleen door de ambtsdragers) maar ook het horen-zeggen faalt wel eens. En dat is echt jammer.Meld het als er bezoek en gesprek gewenst zijn. En als u mij op bezoek wilt, laat het mij dan weten. Dat is de meest eenvoudige manier om uw verzoek kenbaar te maken. Mensen veronderstellen vaak dat ‘dominee het zo druk heeft’ en dat is zeker zo, maar ik hoor het druk te hebben met het bezoeken en spreken van mensen. Dat is de belangrijkste taak van een predikant.

Ds. Neeltje Reijnders

0174-769006

HET HEMD VAN HET LIJF

Sinds 2022 stelt steeds iemand van de gemeente van de Oude Kerk in deze rubriek zich voor. We vragen het ‘hemd van het lijf’ door vragen voor te leggen waaruit gekozen kan worden. In de beantwoording ervan in Vrije Ruimte leren we diegene, en uiteindelijk elkaar als gemeente steeds beter kennen. 

Degene die geweest is mag de volgende uitzoeken. Degene die deze keer “het hemd van het lijf” wordt gevraagd is Caroline Koenen.

Het hemd van mijn lijf

Mijn naam is Caroline J. Koenen-Holster en al meer dan 12 jaar de scriba van de Oude Kerk, ofwel degene die meestal de weekbrief verstuurt en degene die ook andere taken heeft binnen de kerkenraad in de Oude Kerk. 

Als middelste dochter van Janny en Bram Holster, ben ik geboren en getogen in Den Haag. Mijn ouders kwamen beiden uit Nieuwe-Tonge van het eiland Goeree Overflakkee. Nadat ze trouwden, zijn ze in Den Haag gaan wonen. Op 4-jarige leeftijd verhuisden wij naar Naaldwijk, omdat mijn vader directeur werd van de Rehobothschool en later van De Ouverture. Wij gingen naar de Kandelaar, waar mijn vader in de kerkenraad heeft gezeten. We vormden een hecht gezin, wat we nu nog steeds zijn, ondanks het gemis van mijn vader die in 2020 overleden is.

Na de lagere school ging ik naar de MAVO in de Chrysantenstraat en daarna naar de HAVO in Den Haag en vervolgens heb ik de Pedagogische Academie gevolgd en afgerond. In mijn laatste jaar van de opleiding leerde ik Adwin Koenen kennen via een wederzijdse kennis. 

Mijn eerste vaste baan in het onderwijs was in Wateringen. Adwin werkte op een verzekeringskantoor in Naaldwijk. In juni 1984 zijn we getrouwd en zijn we in Naaldwijk gaan wonen. Adwin studeerde verder voor accountant en ik volgde verschillende cursussen. Algauw kochten we ons eigen huis. Adwin is later bij Alfa accountants & adviseurs gaan werken en heeft door de loop der jaren op verschillende afdelingen binnen het bedrijf gewerkt.

In 1990 is onze oudste zoon Ernst geboren en in 1993 werd Rolf geboren. Na de geboorte van Ernst was ik thuis en later werkte ik als vrijwilliger op een peuterspeelzaal. Op een dag belde mijn vader of ik kon invallen op De Ouverture, omdat hij niemand kon krijgen. Ik wilde niet op dezelfde school werken als mijn vader, dus heb ik nee gezegd. Later op die dag liet hij de adjunct-directeur bellen om het nogmaals te vragen. Er was ook al geregeld dat mijn moeder kon oppassen. En zo is het gekomen dat ik behoorlijk wat jaren op De Ouverture heb gewerkt.
In de Kandelaar draaide ik mee met de kindernevendienst. Op een gegeven moment vonden wij het niet fijn meer in de Kandelaar. Adwin en ik wilden graag samen het geloven en de gemeenschapszin overbrengen op onze jongens en hebben de overstap gemaakt naar de Oude Kerk. Het was op Paasmorgen dat wij voor het eerst met z’n vieren in de Oude Kerk kwamen. De jongens werden ontvangen met een narcis en mochten gelijk overal aan meedoen. Dit voelde als een warm bad en daarom zijn we gebleven.
Ik ging meezingen in de cantorij en deed mee als ouder bij de Jeugdkerk. Joop van Rossem was diegene die mij vroeg om eens mee te draaien met de kerkenraad. Na ongeveer een half jaar ben ik officieel bevestigd als ouderling. In de eerste dienst waarin ik ouderling van dienst was, liep het allemaal…anders. Om 9:55 uur was de gastpredikant van die dag er nog niet. Zij was verlaat. Gelukkig wilde Gerard Bal wat langer doorspelen en zijn we het eerst lied alvast begonnen. Waar was ik ingestapt…

De jongens werden groter en waren al vroeg, doordeweeks, uit huis. Op vrijdagavond kwamen ze met hun balen wasgoed naar huis om zo op zondagavond weer te vertrekken. Ernst was gelegerd in ’t Harde en Rolf studeerde in Gent. In de tussentijd ben ik nog een master als remedial teacher gaan volgen en ook een master voor intern begeleider. Ook wisselde ik van baan en werkte na Naaldwijk in ’s Gravenzande, Wateringen en nu in Maassluis. Ja, alles onderwijs gerelateerd. Alhoewel, niet alles is onderwijs gerelateerd wat ik gedaan heb en doe. Het aquarelleren bij Nelleke Saraber was heerlijk. Helemaal het schilderen in Frankrijk. Geweldig heb ik het gevonden. Het heerlijke van schilderen is het licht zoeken.
Via mijn werk heb ik heftige situaties, thuisverhalen, meegemaakt en oplossingen mogen zoeken. Ik heb het altijd mijn taak gevonden om voor iedereen een lichtpuntje te zoeken.
Ik houd van het licht. Ik houd van de warmte, wat beelden en ook mensen uitstralen. Ik voel de gezelligheid en de liefde, die iedereen zo hard nodig heeft. Het is geweldig om mensen ‘te lezen’, sowieso om naar mensen te ‘kijken’ en proberen te begrijpen.
Het is geweldig om het licht door de gebrandschilderde ramen van de Oude Kerk te zien en op je te voelen. Het is helemaal voelbaar als er prachtige muziek op de achtergrond klinkt.
De warmte en de gemeenschap van de Oude Kerk geven mij warmte en licht.

Wil je nog meer van mij weten, spreek me aan.
Ik geef het stokje graag door aan Gert Jan Middelburg.

TERUGBLIK AVOND GEESTELIJK DAGBOEK

Bij het handen geven bij het uitgaan van de kerkdienst van zondag 5 maart vroeg iemand me hoe de avond over het Geestelijk Dagboek (23 februari) was geweest. Daar had zij belangstelling voor en zij vroeg of ik daar niet een verslagje van voor het kerkblad kon schrijven. Dus aan dat verzoek geef ik gehoor en ik schrijf hierbij een verslagje. Ik moet er meteen bij zeggen dat dat niet heel uitgebreid kan zijn, omdat de inhoud van de Geestelijke Dagboeken natuurlijk vertrouwelijk is en binnen de groep en binnen, in dit geval, de muren van de Herberg moeten blijven.

Wat u mag weten was dat we met ons vieren waren en dat één lid al heel erg lang een Geestelijk Dagboek bijhield, één gedicht was tachtig jaar geleden geschreven en was nog steeds sprekend en misschien in de loop van de tijd nog wel sprekender geworden. Een ander lid was korter geleden begonnen, maar de inhoud was er niet minder veelzeggend om. Teksten die momenten van het leven markeren en te denken geven. Maar ook waren er mooie uitspraken genoteerd van mensen die iemand getroffen hadden.

We deden een rondje, eerst om elkaar te leren kennen, en zodat ieders stem in de ruimte had geklonken en die ‘vreemdheid’ weg was. En daarna ging het rondje verder, ieder mocht om de beurt een gedeelte van het eigen Geestelijk Dagboek voorleggen aan de anderen en toelichten wat de tekst en afbeelding te betekenen hadden in het leven van de schrijver. Zo hadden we een verrijkende en intieme avond, waarop we elkaar op een heel speciale manier beter hebben leren kennen.

Ik heb het idee van het Geestelijk Dagboek gelanceerd aanvankelijk vanwege het gemis van de vespers, maar ook als die straks weer beginnen is een Geestelijk Dagboek een doorgaande en zinvolle gewoonte. En heel veel mensen houden het bij, blijkt me steeds weer.

Mijn vraag aan u allen is daarom de volgende. Zou u een gedeelte van uw Geestelijk Dagboek willen delen met de lezers van Vrije Ruimte? En zou u er iets bij willen schrijven waarom dit gedeelte u zo aanspreekt? Dat mag natuurlijk anoniem. Mochten er teveel aanmeldingen komen, dan kunnen teksten en afbeeldingen ook een plaats krijgen in de weekbrief van de Oude Kerk. Ik hoor of lees graag van u!

Ds. Neeltje Reijnders

KERKTAXI

De Stille Week en Pasen komen er weer aan. Dat betekent dat er ook kerkdiensten te beleven zijn in de avonden. Mocht dat een hinderpaal zijn voor u om mee te doen, laat het mij dan even weten, dan ga ik kijken of er mensen zijn die u kunnen ophalen. 


Ook is dit bericht een oproep voor mensen die bereid zijn kerkgangers op te halen. Wilt u zich bij mij melden? Vanwege de Pasen, maar ook op een ander moment zou het fijn zijn als er weer kerktaxi is. Bij meer aanmeldingen kunnen we een rooster maken en worden de lasten gelijkelijk verdeeld.

Ds. Neeltje Reijnders

Bezinning beleving Verdieping

Zin in verhalen 

Maandag 27 maart 20.00 uur, Ontmoetingskerk, o.l.v. ds Marjan de Vries. Zij neemt u mee in een (bijbel) verhaal dat op een of andere manier te maken heeft met het thema ‘Aan tafel’. Een Bijbeltekst, tafelgebed, theologische bespiegeling, of nog iets heel anders. 

U bent welkom bij ‘aan tafel’, ook als u er maar één keer bij kunt zijn dit sei-zoen. De volgende “aan tafel” is 24 april.


Symbolisch bloemschikken

Met Marja Grootenboer, in de Ontmoetingskerk, op maandag 3 april, 19.30 uur. We maken een symbolische schikking voor Pasen. Materialen, kleur, vorm of naam van iedere bloem of plant geven elk op eigen wijze betekenis aan de Stille Week en Pasen.

Kosten € 15,-. Informatie bij en opgeven via bbv@pkn-naaldwijk.nl.


TIMZINGT

Vrijdag 14 april 20.00 uur, De Kiem, Kon. Julianaweg 91, ’s-Gravenzande.

Timzingt maakt (liedjes)cabaret en kleinkunst. Hij brengt zelfgeschreven teksten en liedjes, waarbij hij zichzelf begeleidt op piano, gitaar of ukelele. Timzingt maakt cabaret over bijna alles, maar vooral over kerk/geloof, onderwijs/ opvoeding, liefde/relaties, veranderpro-cessen/persoonlijkheidsontwikkeling en over arm en rijk (mede vanuit zijn ambassadeurschap voor Tear).

Een optreden van Timzingt is een wervelende mix van hilarische en mooie liedjes, raak en scherp cabaret en eerlijke, tedere poëzie. 

Tim van Wijngaarden is cabaretier en kleinkunstenaar. Hij zingt en speelt over (bijna) alles wat leven heet. Hij is fysicus, amateur theoloog, docent, echtgenoot en vader van vier kinderen.

Deze avond wordt georganiseerd door de taakgroepen van ‘s-Gravenzande, Monster en Naaldwijk. De entree kost € 6,00. Kaarten voor deze voorstelling kunt u kopen via de volgende link: www.ticketkantoor.nl/shop/timzingt.


EMMAÜS-TOCHT IN TER HEIJDE

Zondag 23 april gaan we op Emmaüs-tocht met volwassenen en kinderen van de Adrianuskerk, de Ontmoetingskerk en de Oude Kerk. De Raad van Kerken organiseert de middag. De tocht wordt gehouden op het strand van Ter Heijde, we verzamelen bij de opgang  naar het strand bij het Fletcherhotel, waar de opdrachten worden uitgedeeld. We gaan een wandeling maken met specifieke opdrachten die je op een Emmaüs-tocht aan het strand kunt doen. 

Het strand biedt de mogelijkheid om te graven, te gooien, te hinkelen, te bouwen, te rennen en te bezinnen met jong en oud. Het belooft een prachtig programma te worden, waar we nog lang met mensen van allerlei achtergrond met plezier op terug kunnen kijken. In de Oude Kerk wordt die morgen in de kerkdienst aandacht besteed aan het indringende verhaal van de Emmaüsgangers en waar deze teleurgestelde leerlingen van Jezus eigenlijk op weg naar toe waren, met hun reis naar Emmaüs.